Działania projektowe

1. Innowacje

Zadbamy o zwiększenie wiedzy i umiejętności w obszarze zarówno przedsiębiorczości jak i pracy zespołowej. Za pomocą wykładów i warsztatów w pierwszej kolejności pokażemy formy rozwoju osobistego. Następnym krokiem będą ćwiczenia praktycznych umiejętności pracy zespołowej i zarządzania projektami. Działania związane z formami aktywności społecznych dedykowanych dla młodych ludzi, zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz warsztat z innowacji społecznych zamkną pierwszy etap naszego przedsięwzięcia.

Co ważne, warsztaty i wykłady poprowadzą przedsiębiorcy i praktycy - eksperci w swoich dziedzinach.

W ramach bloku odbędą się następujące działania:

  1. Co wolno, jak nic nie wolno?
  2. Kto za to odpowiada? 
  3. Mam genialną myśl, co dalej?
  4. Nie działaj sam!
  5. Bądź innowatorem

2. Wiedza

 

Uczestnicy projektu poznają na czym polegają obowiązki wiążące się ze sprawowaniem stanowisk publicznych zarówno w ich najbliższym otoczeniu jak i polityce międzynarodowej. Uczestnicy nie tylko poznają teoretycznie jaki wpływ na ich życie ma rada osiedla, rada miasta, sejmik wojewódzki, Urząd Wojewódzki czy też Parlament Rzeczypospolitej i Parlament Europejski. Co ważniejsze uczestnicy będą mogli sami rozwiać swoje wątpliwości i pogłębić wiedzę w bezpośrednim kontakcie z decydentami. Beneficjenci projektu sami zaprojektują swoje pomysły dotyczące zmiany najbliższego otoczenia i zadecydują wykorzystując nabytą wiedzę, gdzie przedstawić wskazany pomysł zmian.

W ramach bloku odbędą się następujące działania:

  1. Najpierw zadbaj o własne podwórko... 
  2. ... potem zadbaj o swój Region...
  3. ... następnie zadbaj o Kraj...
  4. ... na końcu zadbaj o Europę i Świat!


3. Dialog usystematyzowany

 

Projekt w swoich działaniach jest spójny z priorytetami dialogu usystematyzowanego. Projekt promuje czynny udział osób młodych w życiu demokratycznym zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”. Przestrzeń ta najbardziej jednak widoczna będzie podczas debaty młodych z politykami na tematy najbardziej ich nurtujące, a dotyczące polityki młodzieżowej, ich startu w dorosłe życie zarówno społeczne jak i ekonomiczne. O zmianach w programie decydować będzie większość uczestników, lecz wszystko odbywać się będzie z poszanowaniem dla indywidualnego, odmiennego zdania. Zwiększenie aktywności młodych ludzi niewątpliwie przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Po części teoretycznej uczestnicy w dużym stopniu będą mieli wpływ obraną tematykę i dalszy kierunek spotkań. Właśnie taki aktywny udział zagwarantuje wprowadzenie do projektu dialogu usystematyzowanego.

Dialog usystematyzowany (ang. ,,structured dialogue”), to forma komunikacji między młodymi ludźmi, a decydentami, osobami, które mogą wpływać na to, co się dzieje w naszym regionie, kraju i na terenie Unii Europejskiej. Dialog ten jest świetną okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej. Angażuje nie tylko młodzież i organizacji młodzieżowe, ale także kraje obejmujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady młodzieży oraz narodowe agencje programu Erasmus+.

Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartości ,,szanowania ich (młodych ludzi) prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego,usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi”.

Decyzje dotyczące młodych powinny zapadać zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”.

„Teraz wiem!”

Podczas debaty z urzędnikami, przy uczestnictwie lokalnych środków masowego przekazu, młodzi ludzie przekażą opracowane wcześniej pomysły i zagadnienia. Wskażą istotne dla nich punkty zapalne i priorytetowe problemy w dotyczącej ich rzeczywistości. Będzie to praktyczne wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy.


4. Certyfikat Youthpass

 

Certyfikat Youthpass zostanie wygenerowany po zakończeniu projektu. Będzie zawierał potwierdzenie udziału w projekcie uczestnika, opis przeprowadzonych działań oraz wiedzy i kompetencje, które przydadzą się w dalszym rozwoju osobistym. Wspomniany certyfikat pozwala na uświadomienie uczestnikom projektu jakie kompetencje już posiedli, a w jakie muszą jeszcze się rozwinąć. Możliwe będzie zaprojektowanie własnego procesu uczenia się. Jest to też ważne narzędzie w kontekście kariery zawodowej.