Działania projektowe

1. Innowacje

Zadbamy o zwiększenie wiedzy i umiejętności w obszarze zarówno przedsiębiorczości jak i pracy zespołowej. Za pomocą wykładów i warsztatów w pierwszej kolejności pokażemy formy rozwoju osobistego. Następnym krokiem będą ćwiczenia praktycznych umiejętności pracy zespołowej i zarządzania własnymi finansami. Działania związane z formami aktywności społecznych dedykowanych dla młodych ludzi, zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz warsztat z innowacji społecznych zamkną pierwszy etap naszego przedsięwzięcia.

Co ważne, warsztaty i wykłady poprowadzą przedsiębiorcy i praktycy - eksperci w swoich dziedzinach.

2. Wiedza

Najważniejszym działaniem będą jednak spotkania z praktykami biznesu - uczestnicy będą mogli sami rozwiać swoje wątpliwości i pogłębić wiedzę w bezpośrednim kontakcie z przedsiębiorcami - ich potencjalnymi pracodawcami. Takie spotkania umożliwią także poznanie korelacji pomiędzy wyborem kierunku kształcenia a szans na rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców w stosunku do zatrudnianych absolwentów. Celem projektu jest budowanie świadomości obywatelskiej ludzi młodych oraz zwiększenie ich aktywności społecznej. Beneficjenci projektu sami zaprojektują swoje pomysły dotyczące zmiany najbliższego otoczenia i zadecydują wykorzystując nabytą wiedzę, gdzie przedstawić wskazany pomysł zmian.

Dodatkowo uczestnicy projektu poznają w bezpośrednich spotkaniach, na czym polegają obowiązki wiążące się ze sprawowaniem stanowisk publicznych w ich najbliższym otoczeniu, dowiedzą się jaki wpływ na ich życie ma rada osiedla, rada miasta, Urząd Wojewódzki czy też Parlament Rzeczypospolitej.


3. Teraz Działam!

Finałem przedsięwzięcia będzie debata młodych uczestników  z przedstawicielami przedsiębiorców, urzędów, organizacji pozarządówcych.
Przy uczestnictwie lokalnych środków masowego przekazu, młodzi ludzie przekażą opracowane wcześniej pomysły i zagadnienia. Wskażą istotne dla nich punkty zapalne i priorytetowe problemy w dotyczącej ich rzeczywistości. Będzie to praktyczne wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy.

Dialog usystematyzowany

Projekt w swoich działaniach jest spójny z priorytetami dialogu usystematyzowanego. Projekt promuje czynny udział osób młodych w życiu demokratycznym zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”. Przestrzeń ta najbardziej jednak widoczna będzie podczas debaty młodych z przedsiębiorcami i urzędnikami na tematy najbardziej ich nurtujące, a dotyczące polityki młodzieżowej, ich startu w dorosłe finansowe życie. O zmianach w programie decydować będzie większość uczestników, lecz wszystko odbywać się będzie z poszanowaniem dla indywidualnego, odmiennego zdania. Zwiększenie aktywności młodych ludzi niewątpliwie przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Po części teoretycznej uczestnicy w dużym stopniu będą mieli wpływ obraną tematykę i dalszy kierunek spotkań. Właśnie taki aktywny udział zagwarantuje wprowadzenie do projektu dialogu usystematyzowanego.

Decyzje dotyczące młodych powinny zapadać zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”.

4. Certyfikat Youthpass

 

Certyfikat Youthpass zostanie wygenerowany po zakończeniu projektu. Będzie zawierał potwierdzenie udziału w projekcie uczestnika, opis przeprowadzonych działań oraz wiedzy i kompetencje, które przydadzą się w dalszym rozwoju osobistym. Wspomniany certyfikat pozwala na uświadomienie uczestnikom projektu jakie kompetencje już posiedli, a w jakie muszą jeszcze się rozwinąć. Możliwe będzie zaprojektowanie własnego procesu uczenia się. Jest to też ważne narzędzie w kontekście kariery zawodowej.

Dialog usystematyzowany (ang. ,,structured dialogue”), to forma komunikacji między młodymi ludźmi, a decydentami, osobami, które mogą wpływać na to, co się dzieje w naszym regionie, kraju i na terenie Unii Europejskiej. Dialog ten jest świetną okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej. Angażuje nie tylko młodzież i organizacji młodzieżowe, ale także kraje obejmujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady młodzieży oraz narodowe agencje programu Erasmus+.

Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartości ,,szanowania ich (młodych ludzi) prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi”.