Idea

Głównym zadaniem projektu jest pobudzenie innowacyjności i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz budowanie aktywności społecznej ludzi młodych.

Celem jest wypracowanie, promowanie i upowszechnianie propozycji rozwiązań jakie zaproponują sami uczestnicy projektu - zgodnie z zasadą:

"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem."

Uważamy, że nabycie wiedzy i doświadczenia na wczesnym poziomie jakim jest szkoła  znacznie wpływa na sposób i jakość działania w późniejszym życiu. Projekt ma za zadanie wzmacniać aktywne obywatelstwo i udział młodych ludzi we współtworzeniu polityki młodzieżowej, ponad to już w samym swoim założeniu bazować ma na aktywnym udziale młodych ludzi. Co ważne w dalszej edukacji rówieśniczej, obywatelskiej i metodach edukacji pozaformalnej, projekt ma budować i rozwijać dialog usystematyzowany. 

Przedsięwzięcie ma na celu promowanie wykonanych badań młodzieży w regionie, w zakresie jej wizji przyszłości regionu oraz jaką rolę chciałaby pełnić w opisywanym środowisku.

Dzięki tej formie konsultacji, wskażemy problemy interesujące młodych ludzi i przekażemy bezpośrednio do osób odpowiedzialnych.

#TerazWiem

 

Aby utrwalić osiągnięte działania stworzona została strona internetowa www.terazdzialam.pl, która będzie pośredniczyć w komunikacji pomiędzy młodymi osobami, a decydentami.

Na tej innowacyjnej stronie, uczestnik opisywałby wstępnie swój pomysł na działanie – zmianę najbliższego otoczenia. Pomysł zostałby poddany analizie pod kątem odpowiedniego adresata, a następnie zostanie przekazany do przedstawiciela administracji publicznej lub instytucji wspierania przedsiębiorczości w celu skontaktowania z osobą zgłaszającą potrzebę.

Idea projektu Teraz Wiem

Chcemy dzięki temu uprościć kontakt i katalizować działanie młodych osób, które często swój brak rozpoczęcia działań tłumaczą zniechęceniem we współpracy z administracją samorządową i państwową.